CONSULATUL ONORIFIC ALL REPUBLICII MOLDOVA IN LUBLIN

Konsulat Mołdawii

KONSULAT HONOROWY REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE

ul. Kalinowszczyzna 43, 20-201 Lublin

TEL. +48 609 349 905

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek

09:00 – 15:00

Instytucja konsula honorowego jest szeroko stosowana w praktyce międzynarodowej. Wiele państw od lat korzysta z instytucji konsula honorowego, uzupełniając w ten sposób sieć zawodowych urzędów konsularnych. Osoby sprawujące tą funkcję wypełniają swoje obowiązki nieodpłatnie, angażując swój czas, a niekiedy także własne środki finansowe na rzecz pomocy mołdawskim obywatelom i promocji Mołdawii.

Do działań konsulów honorowych należy szeroki zakres problematyki promocji kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy naukowej i kulturalnej między krajem Mołdawią a Polską. Wśród zainteresowań i działań konsula honorowego  istotne miejsce zajmują również sprawy społeczności mołdawskiej zamieszkującej w kraju urzędowania.

Należy podkreślić, że chociaż konsulowie honorowi mogą w sytuacjach losowych udzielić pomocy mołdawskiemu obywatelowi, to wydawanie wiz, paszportów, zaświadczeń i inne czynności urzędowe należą do wyłącznej kompetencji zawodowych urzędów konsularnych (tj. w przypadku Polski – do Ambasady Republiki Mołdawii w Warszawie).

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ  KONSULÓW HONOROWYCH W ZAKRESIE PROMOCJI MOŁDAWII W SFERZE GOSPODARKI, KULTURY, NAUKI I TURYSTYKI

Konsul honorowy: – umożliwia i ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy zainteresowanymi mołdawskimi podmiotami gospodarczymi a firmami działającymi w państwie przyjmującym; – podejmuje działania sprzyjające aktywizacji współpracy gospodarczej, wymianie handlowej i rozwojowi mołdawskiego eksportu;  – udziela pomocy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów naukowych między wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi Mołdawii i państwa przyjmującego; – podejmuje działania służące budowaniu i prezentowaniu pozytywnego wizerunku Republiki Mołdawii i jej dorobku kulturalnego (szczególnie udziela pomocy przy organizowaniu na terenie okręgu konsularnego wystaw, pokazów filmowych, występów artystycznych i innych imprez kulturalnych); – udziela pomocy w realizacji wymiany kulturalnej pomiędzy państwem przyjmującym a Mołdawią, w tym zakresie współpracuje z instytutami kultury;  – promuje i propaguje wszelkie formy turystyki do Mołdawii, prowadzi działalność informacyjną dla biur podróży, miejscowych środków masowego komunikowania, a także zainteresowanych organizacji społecznych.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KONSULÓW HONOROWYCH NA RZECZ OBYWATELI MOŁDAWSKICH

Konsul honorowy przede wszystkim ochrania w swym okręgu konsularnym prawa i interesy Republiki Mołdawii i jej obywateli. Konsul honorowy dba o to, aby: – państwo przyjmujące traktowało obywateli mołdawskich mieszkających w jego okręgu konsularnym tak samo jak obywateli własnych, szczególnie w zakresie zatrudnienia, wynagradzania za pracę, przyznawania należnych świadczeń socjalnych, dostępu do edukacji;  – obywatele mołdawscy mogli w pełni realizować prawo do występowania (osobiście lub przez pełnomocnika) przed sądami w charakterze strony, uczestnika postępowania, na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom kraju przyjmującego; – obywatelom mołdawskim nie stwarzano przeszkód ani utrudnień w dochodzeniu roszczeń na terytorium kraju urzędowania. Konsul honorowy może i powinien udzielać porad co do sposobu załatwienia sprawy, obowiązujących przepisów, a także, w razie potrzeby podjąć się koniecznej interwencji (ustnej lub pisemnej) u władz kraju przyjmującego. 

ZAKRES POMOCY JAKIEJ MOŻE UDZIELIĆ KONSUL HONOROWY OBYWATELOWI MOŁDAWSKIEMU W PRZYPADKACH LOSOWYCH

Sprawy wizowe: We wszelkich sprawach wizowych wyłączne kompetencje posiada Ambasada Republiki Mołdawii w Warszawie; konsul honorowy może udzielić zainteresowanym podstawowych informacji co do warunków uzyskania wiz.  Sprawy paszportowe: We wszelkich sprawach paszportowych wyłączne kompetencje posiada Ambasada Republiki Mołdawii w Warszawie; konsul honorowy może udzielić zainteresowanym podstawowych informacji co do warunków otrzymania paszportu. Sprawy obywatelskie:  We wszelkich sprawach związanych z obywatelstwem mołdawskim (stwierdzeniem posiadania obywatelstwa, nabycia/nadania obywatelstwa, zrzeczenia się obywatelstwa/uzyskania zgody na zwolnienie z obywatelstwa mołdawskiego), a także w sprawach związanych z ustaleniem w świetle prawa mołdawskiego posiadania bądź nieposiadania prawa wyborczego, odbywaniem służby wojskowej w Mołdawii (zawodowej służby wojskowej) oraz służby w obcej armii, wyłączne kompetencje posiada Ambasada Republiki Mołdawii w Warszawie. Czynności notarialne:  Konsul honorowy nie posiada żadnych uprawnień w tym zakresie. Konsul honorowy nie jest upoważniony do poświadczania podpisu, urzędowego przyjmowania oświadczeń i innych czynności notarialnych, które leżą w wyłącznej kompetencji Ambasady Republiki Mołdawii w Warszawie.  Aresztowanie:  W przypadku zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności, konsul honorowy w trybie pilnym kontaktuje się z właściwym terytorialnie konsulem zawodowym. Konsul honorowy dba o to, aby obywatel Republiki Mołdawii nie był traktowany gorzej, niż obywatel państwa, w którym przebywa. Przypadki losowe:  1. Pomoc finansowa z powodu zdarzeń losowych (np. utrata pieniędzy, biletów podróży, nagła choroba) – konsul honorowy w trybie pilnym kontaktuje się z właściwym terytorialnie konsulem zawodowym. 2. Utrata paszportu (kradzież, zagubienie, zniszczenie) – konsul honorowy nie posiada żadnych uprawnień w tym zakresie. Konsul honorowy kontaktuje się z właściwym terytorialnie konsulem zawodowym, który może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju. 3. Choroba i konieczność leczenia mołdawskiego obywatela za granicą – Konsul honorowy udziela pomocy obywatelowi mołdawskiemu poprzez ułatwienie mu w skorzystaniu ze świadczeń firmy ubezpieczeniowej, jeśli chory posiada ważną polisę. W przypadku braku ubezpieczenia koszty leczenia obciążają bezpośrednio obywatela, któremu została udzielona pomoc lekarska za granicą (opieka konsularna nie obejmuje kosztów pomocy lekarskiej). 4. Wypadki drogowe (samochodowe, komunikacyjne i inne, powstanie szkody w pojeździe), w których udział brali obywatele mołdawscy – konsul honorowy w trybie pilnym kontaktuje się z właściwym terytorialnie konsulem zawodowym. Konsul honorowy udziela także pomocy obywatelowi mołdawskiemu poprzez ułatwienie mu w skorzystaniu ze świadczeń firmy ubezpieczeniowej, jeśli chory posiada ważną polisę.

Umowa między Unią Europejską , a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany umowy między Wspólnotą Europejską, a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz. Informacje dotyczące nauki języka polskiego Liceum im. M.W.Gogola Nauczyciel: Hanna Gabriela Gałęcka nauczanie zintegrowane w klasach IV, VI I VIII Nauczyciel: Małgorzata Migoń nauczanie zintegrowane w klasach I i VII adres: ul. Şciusev 90, MD-2012 Kiszyniów tel. +373 22 238 742, fax +373 22 238 742 www.liceu-gogol.hq.md ; e-mail: hanna.galecka.orpeg@gmail.commalgorzata.migon.orpeg@gmail.com Przedszkole nr 89 Nauczyciel: Małgorzata Migoń nauczanie w grupie polsko-rosyjskiej adres: ul. N. Zelinski 26/3 tel. +373 22 555 560 e-mail: malgorzata.migon.orpeg@gmail.com Mołdawski Uniwersytet Państwowy Wydział Języków i Literatur Obcych Katedra Tłumaczeń i Językoznawstwa Stosowanego Centrum Języka i Kultury Polskiej Lektor: Kamila Kwiatkowska lektorat języka polskiego w ramach językoznawczych studiów licencjackich o profilu tłumaczeniowym, z językiem pierwszym angielskim i drugim – polskim. Nabór co trzy lata, po zakończeniu studiów poprzedniej grupy. adres: ul. Kogălniceanu 65, MD-2009 Kiszyniów, tel. +373 22 225 776, www.usm.md ,  e-mail: kwiatkowska.kamila.em@gmail.com Wolny Międzynarodowy Uniwersytet w Mołdawii (ULIM) Centrum Współpracy Międzynarodowej Lektor: Stanisław Zelek lektorat języka polskiego adres: ul. Vlaicu Pârcalab 52, MD-2012 Kiszyniów tel./fax: +373 22 205 921, www.ulim.md/  e-mail: stanislaw_zelek@poczta.onet.pl Stowarzyszenie Polaków Gagauzji, Komrat Nauczyciel: Agnieszka Katarzyna Mikulec zajęcia autorskie w formie fakultetu poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 15.30-18.30, środa i czwartek 10.00-11.30 oraz 15.30-20.00, piątek 15.00-18.00 adres: ul. Suworowa 54, MD 2-3805 Komrat tel. +373 69849006, fax +373 29 822 447 Polski Dom, Bielce Nauczyciel: Wiesława Kozioł nauczanie początkowe, zajęcia fakultatywne, lektorat języka polskiego poniedziałek-piątek 14.30-20.00 adres: ul. Păcii 31, MD-3100 Bielce tel: +373 23 122 413 www.poloniamd.com  mail: Koło Polskich Rodzin w Styrczy: Nauczyciel: Małgorzata Bogumiła Sobiecka tel. +373 603 23 497 Lista tłumaczy przysięgłych języka polskiego w Republice Mołdawii uzyskana z  Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Mołdawia Busila Alina tłumacz języka angielskiego i polskiego licencja seria AT nr 142 z dnia 13.08. 2010 r. Tel. +373 682 689 53 Mazurenco Alexandr tłumacz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, polskiego, serbskiego, chorwackiego licencja seria AT nr 244 z dnia 01.02.2011 r., licencja serii AT nr 304 z dnia 28.07.2011 r. Tel. +373 695 122 10